น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

รมว.ศธ.มอบรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รับมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งในการเป็นประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า

รางวัล “คุรุสดุดี” สื่อความหมายได้เป็นที่ชัดเจนว่า ครูที่ได้รางวัลนี้ เป็นผู้ได้รับการสรรเสริญ ถึงคุณงามความดี และความสามารถในวิชาชีพครู ที่ได้มีการสั่งสม และพัฒนาให้มีความก้าวหน้า

อีกทั้งได้นําความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ในวิชาชีพ มาถ่ายทอด และบ่มเพาะให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ มีทักษะการดําเนินชีวิต และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และประเทศชาติ

รมว.ศธ.มอบรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

รมว.ศธ.มอบรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

“ผู้เป็น คุรุ ย่อมเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะโลกในศตวรรษที่ 21 ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเทคโนโลยี บทบาทของครูต้องปรับเปลี่ยนเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ให้กับศิษย์ เป็นผู้เฝ้าสังเกต และแนะนําแนวทางให้ศิษย์ได้แสดงศักยภาพ และความสามารถ ของตนเองออกมาให้ได้ ผ่านรูปแบบทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ศิษย์ได้มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพื้นฐานทางสุขภาวะและอารมณ์ที่ดี ขณะเดียวกัน ครูยังต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นสากลทั้งด้านภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัล” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า วันครูในปี 2566 ภายใต้แนวคิดที่ทางคุรุสภาได้กําหนดไว้ว่า “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เป็นการเน้นย้ำให้คุณครูทุกคนได้ ตระหนักถึงความสําคัญของพลังในตัวเองว่า พลังของครูคือพลังสําคัญ ที่จะพัฒนาและพลิกโฉมการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

ครูต้องเป็นผู้สร้างศิษย์ สร้างตัวเอง และสร้างศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ การสร้างอนาคตของชาติ ดังคําขวัญวันครูที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ไว้ว่าครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tunaportucalense.com

แทงบอล

Releated