จ.หนองคาย จัดทำแนวกันไฟแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จ.หนองคาย จัดทำแนวกันไฟแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย

โดยนายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดหนองคายและประเทศเพื่อนบ้าน มีแหล่งกำเนิดมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า การกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก หรือการจุดไฟเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เกิดหมอกควัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

จ.หนองคาย จัดทำแนวกันไฟแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จ.หนองคาย จัดทำแนวกันไฟแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

โดยหมอกควันที่ลอยอยู่จะมีฝุ่นละอองและควันพิษ ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง เหนื่อยหอบง่าย หมอกควันจากไฟป่า ยังทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรทางอากาศ ทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้ง ซึ่งนอกจากนี้ ไฟป่ายังก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น มีผลทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในจังหวัดหนองคายในครั้งนี้ขึ้น

โดยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตการใช้อุปกรณ์และการดับไฟป่า การสาธิตการทำเสวียนรักษ์โลก และการทำแนวกันไฟ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย นักเรียน นักศึกษา และชาว อ.โพธิ์ตาก รวมทั้งสิ้น 100 คน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tunaportucalense.com

แทงบอล

Releated